Politika privatnosti

Politika Privatnosti

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

JAT fashion se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u granicama važećih propisa.

JAT fashion će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim osobama i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećom Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u JAT fashion te obrađivači sa kojima je regulisan odnos, u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni u JAT fashion s su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Podaci O Rukovaocu

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: Jovana Perisic pr JAT trade
Sedište:Nikole Pasica 9/5, 34000 Kragujevac
Matični broj: 66232786
Poreski identifikacioni broj: 112617461
Email: jatfashionroom@gmail.com
Telefon: 0637321489

Pravni Osnov I Svrha Obrade

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) PODACI O LIČNOSTI su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti; Fizičko lice čiji se identitet može odrediti je lice koja se može identifikovati posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Zaključenje i izvršenje ugovora
Legitimni interes JAT fashion – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama.

Zakonska obaveza
Pravni osnov određen je u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Dostava Proizvoda Naručenih U Online Prodavnici

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbine, delimo s našim partnerima za logistiku Posta Srbije (Post express) kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su da će podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Postavljanje upita ili zahteva
Korisnik našeg web sajta JAT fashion (www.jatfashion.rs) može nam postaviti specifična pitanja slanjem poruke ili alternativno putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi prilikom postavljanja željenih upita će biti korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa JAT fashion sajta. Znači, ista nije vezana za jednu konkretnu fizičku osobu nego podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog pitanja.

Ako imate profil na nekoj od društvenih mreža Facebook, Google, možete postavljati upite ili zahteve preko tih profila. JAT fashion bi u tom slučaju prikupila Vaše korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali JAT fashion nema pristup Vašim profilima i lozinkama na tim društvenim mrežama, niti s pružaocima tih društvenih mreža delimo Vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom web chat obrasca ili na e-mail adrese navedene na tom web mestu korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ako nam ne date nužne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva koji su nužni kako bi JAT fashion odgovorila na Vaš upit ili zahtev, JAT fashion možda neće moći postupiti na način kako ste zatražili, to jest odgovoriti na Vaš upit ili zahtev.

Prava imaoca podataka o ličnosti
Ako nam date lične podatke na našoj web stranici, to se čini na potpuno dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne dajete tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

Pružamo mnogo opcija, u zavisnosti od tačnih okolnosti, kako bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad svojim podacima, odnosno kako bi Vam osigurali ostvarivanje Vaših prava.

Sva Vaša prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na jatfashionroom@gmail.com ili na adresu Nikole Pasica 9/5, 34000 Kragujevac. Vaše upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo Vas informisati o merama koje smo preduzeli.


Kao imalac podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • PRAVO NA INFORMISANJE. Sve informacije u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem maila. Radi Vaše zaštite kao imaoca podatka o ličnosti potrebno je da se kao podnosilac PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU. Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke koji će popuniti bilo kakve nepotpune lične podatke.

 

 • PRAVO NA BRISANJE. U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (npr. U slučaju da podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila). Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu, obavestićemo Vas o istom.

 

 • PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE. U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu Vaših ličnih podataka.

 

 • PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA. Imate pravo primati svoje lične podatke (koji se tiču samo Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a Vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

 

 • PRAVO NA PRIGOVOR. Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima JAT swimsuits, npr. za marketinške svrhe.

 

 • PRAVO NA POVLAČENJE PRISTANKA. U svakom trenutku imate pravo povući Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti, neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

 

 • PRAVO NA ŽALBU NADZORNOM ORGANU. Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite rešiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših ličnih podataka koje obrađuje JAT fashion, molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

JAT fashion
ul. Nikole Pasica 9/5, 34000 Kragujevac
Republika Srbija
e-mail: jatfashionroom@gmail.com

Obrađivači Ličnih Podataka

Jat fashion koristi obrađivače za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. Svi obrađivači podataka koje angažuje JAT fashion obrađuju samo Vaše lične podatke u skladu sa uputstvima Jat fashion kompanije i zakonski su dužni pridržavati se strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

U zakonski dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, Vaše podatke možemo podeliti sa sledećim kategorijama obrađivača podataka:

 • Dostavne službe, špediteri, poštanske službe (kompanija Post express)
 • IT partneri u okviru podrške i održavanja softwera (kompanija NB Soft)
 • Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”
 • Pružaoci usluga naplate i banke
 • Zaposleni u JAT fashion
 • Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije
 • Organi za otkrivanje i sprečavanje prevaraPrilikom obrade Vaših ličnih podataka JAT fashion može Vaše lične podatke svojim poslovnim partnerima iznositi u inostranstvo.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te JAT fashion ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

Vremenski Rok U Kom Se Vaši Podaci Čuvaju

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), JAT fashion će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati Vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u online prodavnici, obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj do trenutka uspešno izvršene kupovine, računajući tu i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Ako to zahtevaju primenjivi propisi, JAT fashion Vaše podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

Maloletnici

Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju koristiti JAT fashion internet prodavnicu. JAT fashion ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 16 godina te stoga nijedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dete poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem maila na jatfashionroom@gmail.com

Izmene I Dopune Politike Privatnosti

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i zakonskim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u politici privatnosti u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici.

Savetujemo da povremeno proveravate Politiku privatnosti kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmena.

Završne Odredbe

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

 
Korpa
Ulogujte se

Još nemate nalog?

Prodavnica
0 items Korpa
Moj nalog